Att köpa

Auktionsvillkor

Ansvar

Samtliga föremål säljes i befintligt skick. Det ankommer på köparen att innan auktionen undersöka och bedöma föremålens skick och beskaffenhet. Uppgifter i auktionslistan är endast vägledande för köparen vid dennes undersökning av föremålen och eventuella brister eller felaktigheter i auktionslistan utgör ej grund för reklamation. Är väsentlig uppgift i auktionslistan direkt vilseledande kan detta utgöra grund för hävning av köpet.

Eventuella fel avseende vilseledande uppgifter skall reklameras omedelbart efter det att köparen upptäckt eller borde ha upptäckt felet, dock senast inom 5 dagar efter auktionsdagen.

Budgivning

Bud skall avgivas med hög röst eller tydligt tecken och höjas med belopp som är rimligt vid den prisnivå där budgivning pågår. Den som vid klubbslaget avgivit det högsta budet har ingått ett bindande avtal om köp. Vid lika bud avgör auktionsförättaren vilket bud som skall gälla. 

Inropsuppdrag

Inropsuppdrag mottages via webben, telefon, mejl eller i våra lokaler.
Inropsuppdrag för kunders räkning mottages mot uppvisande av legitimation och är kostnadsfria. Inropsuppdragen behandlas konfidentiellt och skall vara oss tillhanda senast kl 18.00 dagen före auktion. Halmstads Auktionskammares kundtjänst bjuder för kunders räkning så förmånligt som möjligt. Lägsta skriftliga bud vid inropsuppdrag är 100 SEK. Finns endast ett inropsuppdrag på aktuellt auktionsrop börjar kundtjänst på 100 SEK. Finns flera inropsuppdrag på samma auktionsrop börjar budgivningen ca 10% över det näst högsta. Vid lika belopp på inropsuppdraget på samma auktionsrop, gäller det först inlämnade av dessa. Halmstads Auktionskammare meddelar inropsuppdragsgivare snarast efter auktionens slut då inropsuppdrag lett till köp. Halmstads Auktionskammare friskriver sig från ansvar för all den skada som kan drabba uppdragsgivaren om Halmstads Auktionskammare försummar att utföra inropsuppdrag.

Inropsprovision

Vid köp tillkommer för varje enskilt auktionsrop en provision om 16%. Mervärdesskatt tillkommer på provisionen. Enligt lagen om upphovsrätt tillkommer en konstnärsavgift (Droit de suite). Konstnärsavgiften är 5% på klubbat pris. Mervärdesskatt tillkommer på konstnärsavgiften. Avgiften utgår till konstnären eller dennes efterlevande intill utgången sjuttionde året efter konstnärens död. Konstnärsavgift tillkommer endast på föremål som säljs för över 2 140 SEK och där föremålen ej är framställda i flera identiskt lika exemplar t ex målningar, akvareller, teckningar eller andra konstnärligt utförda föremål t ex konstglas, skulpturer, keramik och textilier. 

Betalning av avhämtning

Betalning och avhämtning sker måndag efter avslutad auktion mellan kl 13.00-18.00, varvid köparen erhåller sina varor och ett samlingskvitto på köpen. Vid köp via inropsuppdrag sker betalning och avhämtning påföljande måndag mellan kl 13.00-18.00, varvid köparen erhåller sina varor och ett samlingskvitto på köpen. Vid särskild överenskommelse mellan Halmstads Auktionskammare och köpare finns viss möjlighet att betala och avhämta inköpta föremål vid ett senare tillfälle. Halmstads Auktionskammares ansvar för vård och tillsyn upphör om föremål ej avhämtas inom föreskriven tid. För föremål som ej avhämtas inom föreskriven eller överenskommen tid påförs en magasineringsavgift om 25 kronor per objekt och påbörjat dygn. Om betalning ej erlägges inom föreskriven tid eller överenskommen tid påföres dröjsmålsränta.

Force majeur och lagval

Halmstads Auktionskammare ansvarar ej för förlust som åsamkas köparen på grund av krig eller krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution, uppror, myndighetsåtgärd, strejk, lockout, blockad eller liknande händelse som Halmstads Auktionskammare ej kan råda över eller förutse. Tvist rörande försäljning, auktionsvillkor eller annan tvist som har anknytning till Halmstads Auktionskammares verksamhet skall avgöras enligt svensk lag vid domstol i Sverige. 

Halmstads Auktionskammare Halmstad 2011-03-31